fbpx

   

REGULAMIN SKLEPU ONLINE

www.bezpieczniwbiznesie.pl

Właścicielem Sklepu i Sprzedawcą jest:

SIM PARTNER Sp. z o.o.

Obowiązuje od 28 września 2019 r.

I. Definicje
 1. Regulamin –  niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.bezpeczniwbiznesie.pl/sklep, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Plików i Kursów online, dostępnych w sklepie.
 3. Sprzedawca – SIM PARTNER Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13B/25, 31-234 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000776456, NIP: 945-222-62-56; REGON: 382804981, Kapitał zakładowy: 5 tys. złotych. Numer rejestrowy BDO: 000135304, kontakt e-mail: biuro@bezpieczniwbiznesie.pl
 4. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 5. Plik – plik elektroniczny zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu ustalonej płatności przez Sklep. Plik ma postać elektroniczną i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym. Plikiem jest również e-Book – książka w wersji elektronicznej.  Ebook może być zapisany w formacie .docx, xlsx. Każdy produkt w sklepie zawiera opis tego w jakim formacie pliki są dostępne.
 6. Kurs online – w szczególności dostęp do kursu online na platformie internetowej, do której Kupujący zostanie skierowany po zakupie i zaksięgowaniu płatności przez Sklep.
 7. Abonament – opłata za określony czas korzystania z usługi, tj. kursu online lub wykupionych treści cyfrowych. Okres abonamentu jest każdorazowo podawany do danej usługi, kursu online lub innych treści cyfrowych.
 8. Platforma – usługa dostępu do kursu online i innych treści cyfrowych, dostępnych po wykupieniu Abonamentu pod adresem: www.akademia.bezpeczniwbiznesie.pl
 9. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. 10.Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca mająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. 11.Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument.
 12. 12.Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie rejestracji w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści.
 13. 13.Kodeks dobrych praktyk – dobrowolny zbiór zasad postępowania (a w szczególności norm etycznych i zawodowych) o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
II. Postanowienia ogólne
 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami ostatecznymi.
 2. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT – zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT).
 3. Sprzedawca wystawia faktury bez VAT.
 4. Ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towary wolne od wad.
 6. Sprzedawca stosuje kodeks dobrych praktyk.
III. Formy płatności.
 1. W ramach Sklepu dostępne są następujące formy płatności:
  1. przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 92 1050 1445 1000 0090 8057 5401, ING Bank Śląski S.A. w terminie 3 dni kalendarzowych od daty zamówienia.
  2. płatność przez PayU – przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności PayU (obsługiwany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444), z terminem płatności do 3 dni kalendarzowych od daty zamówienia.
IV. Zawarcie umowy sprzedaży.
 1. Aby zamówić Plik lub Kurs online za pośrednictwem Sklepu trzeba wejść na stronę internetową www.bezpieczniwbiznesie.pl/sklep, a następnie wybrać Plik lub Kurs online postępując zgodnie informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
    1. podanie imienia i nazwiska,
    2. wskazanie adresu lub siedziby do wystawienia faktury
    3. adresu e-mail, na podstawie których następuje przypisanie dostępu do Pliku lub Kursu Online,
    4. akceptacja regulaminu,
    5. wybór formy płatności,
    6. podanie innych danych do rozliczenia, w tym wystawienia faktury.
  1. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
  2. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
  3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie zamówienia.
  4. Po zaksięgowaniu wpłaty lub potwierdzeniu otrzymania płatności elektronicznych Kupujący otrzymuje e-mail z Plikiem do pobrania lub danymi rejestracji konta na Platformie. Pobranie Pliku i dostęp do Kursu online na Platformie jest nieaktywne do momentu potwierdzenia płatności.
  5. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą w momencie dokonania zapłaty za zamówiony Plik lub Kurs online przez Kupującego.
V. Termin realizacjI zamówienia.
  1. Sprzedawca realizuje złożone zamówienia na Pliki i Kursy online:
    1. przy płatności online dostęp do wykupionego Pliku lub Kursu online na Platformie jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności. 
    2. w przypadku płatności tradycyjnych dostęp nadawany jest w ciągu maksymalnie 3 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
  1. Powyższe terminy nie dotyczą Plików i Kursów online zakupionych w systemie przedsprzedaży lub uruchamianych okresowo. W takiej sytuacji o terminie udostępnienia Kursu online lub Pliku Kupujący jest informowany w opisie produktu.
  2. W przypadku zamówienia Kursu online, Pliku lub innego produktu cyfrowego, Kupujący, który pobierze Plik lub zaloguje się do Platformy przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od zamówienia, traci prawa do zwrotu zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.
  3. Dostarczenie kursów online i innych plików odbywa się poprzez Internet. 
  4. Dostęp do Kursu online jest na z góry wskazany okres i w zakresie wykupionego Abonamentu.
VI. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 (czternaście) dni od momentu wydania rzeczy lub zawarcia umowy o świadczenie usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. 
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (treści cyfrowe) Kupujący, który pobierze Plik lub zalogował się do Platformy przed upływem 14 dni od momentu zakupu traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 3. Zgodnie z artykułem 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Przy odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza będącego Załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, który stanowi także załącznik do niniejszego regulaminu. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikom, którzy nie pobrali Pliku, ani nie zalogowali się do Platformy przed upływem 14 dni od zakupu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Konsument traci tym samym prawo do korzystania z treści cyfrowych dostępnych na platformie.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. 10.Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu z zastrzeżeniem ust. 10.
VII. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: https://bezpieczniwbiznesie.pl/polityk-prywatnosci/
VII. Autorskie prawa majątkowe 
  1. Plik i inne produkty cyfrowe, w szczególności Ebook, szkolenie on-line a także programy szkoleń stacjonarnych i indywidualnie przygotowane dokumentacje są utworem w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
  2. Autorskie prawa majątkowe do Plików przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
  3. Kupno Pliku nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Pliku. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
  4. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Pliku osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10-krotnej wysokości ceny brutto tego Pliku za każdy ujawniony przypadek naruszenia. 
  5. W szczególności Kupującemu nie wolno:
   1. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Plik.
   2. Zwielokrotniać Pliku lub dokonywać jego rozpowszechniania; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
   3. Udostępniać Pliku innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
   4. Najmować i użyczać Pliku; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
   5. Ingerować w treść i zawartość Pliku.
VIII. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłane w formie pisemnej lub mailowej na adres Sprzedawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • Imię i nazwisko Kupującego, adres, kod pocztowy,
  • Nazwę zakupionego produktu.
  • uzasadnienie reklamacji.
 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Kupującego adres (w tym adres e-mail). 
 2. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu w ciągu 7 dni od momentu otrzymania reklamacji poinformuje Kupującego o takiej konieczności. Sprzedawca oraz Kupujący podejmą starania zmierzające do polubownego rozwiązania wszelkich sporów na drodze polubownej, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji.
IX. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu
 1. Do korzystania z Plików i Platformy potrzebny jest:
 1. dostęp do Internetu;
 2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail;
 4. w przypadku, gdy Pliki są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki;
 5. w przypadku, gdy Plik lub Kurs online zawiera także pliki MP4, MP3, .docx, .xlsx – posiadanie programu odtwarzającego te formaty;
 6. w przypadku formatów MOBI, ePUB – posiadanie możliwości odtworzenia tych formatów jest uzależnione od oprogramowania, z którego korzysta czytnik Kupującego;
 7. umiejętność korzystania z wyżej wymienionych programów, służących do odtworzenia Plików i Kursu online.
 1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.
X. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. 
 2. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin i dotyczy zamówień złożonych od dnia jego opublikowania.
 3. Sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zawartej umowy i niniejszego regulaminu jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Konsument posiada ponadto uprawnienie do przekazania sporu do  podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 4. Platforma ODR to interaktywna strona internetowa stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.

+48 607 718 878

Znajdź nas w sieci:

Bezpieczni w biznesie
error: Treść strony jest chroniona!