fbpx
Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu www.bezpieczniwbiznesie.pl
ABI Consulting Sylwia Templin-Świtała
obowiązuje od: 1 kwietnia 2018 r.

 

 1. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników usług świadczonych w domenie www.bezpieczniwbiznesie.pl, wprowadzono niniejszą politykę prywatności, która jest stosowana przez ABI Consulting Sylwia Templin-Świtała, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13B/25, 31 – 234 Kraków, NIP 877-139-82-98, REGON: 364705141, będącej właścicielem i zarządzającym tym serwisem.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług serwisu jest ABI Consulting Sylwia Templin-Świtała, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13B/25, 31 – 234 Kraków, NIP 877-139-82-98, REGON: 364705141, zwaną dalej administratorem danych.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu i usług świadczonych w domenie www.bezpieczniwbiznesie.pl przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także z ustawą z 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Kogo dotyczy ta polityka prywatności? Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu i usługświadczonych w domenie www.bezpieczniwbiznesie.pl, w szczególności osób:- składających zamówienia w sklepie internetowym pod tym samym adresem;
  – osób zamawiających usługę bezpłatnej subskrypcji (newsletter);
  – osób kontaktujących się z właścicielem serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 5. Czego dowiem się z tej polityki prywatności? 

  Poznasz najważniejsze informacje, które dotyczą:
  – administratora danych osobowych
  – zakresu i celu przetwarzania danych osobowych
  – sposobu gromadzenia danych
  – praw osób, których dane dotyczą
  – udostępniania danych
  – zabezpieczenia danych

 6. Definicje, do których odnoszę się w polityce prywatności to: 

  A. Serwis – wszystkie usługi świadczone w domenie www.bezpieczniwbiznesie.pl, w szczególności e-sklep, usługa newsletter, a także formularz kontaktowy.
  B. Użytkownik Serwisu – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w serwisie, tj. przegląda strony serwisu np. blog, zapisuje się na bezpłatny newsletter, składa zamówienie w sklepie internetowym lub kontaktuje się z właścicielem serwisu poprzez formularz kontaktowy.
  C. Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.

 1. W jakim celu przetwarzane są moje dane osobowe? 

  Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia bezpłatnej usługi newsletter, realizacji zamówienia w sklepie internetowym, a także do odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie.

 2. W jaki sposób pozyskiwane są moje dane osobowe? 

  Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
  – wypełnienie przez użytkownika formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie;
  – wypełnienie formularza zapisu na newsletter;
  – złożenie zamówienia w sklepie internetowym właściciela serwisu;

 3. Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane? 

  Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług. Podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne doświadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody użytkownika serwisu na ich dalsze przetwarzanie.Ze względu na specyfikę świadczonych usług tj. realizacja i rozliczenie zamówienia ze sklepu internetowego w domenie www.bezpieczniwbiznesie.pl, świadczenie usługi newsletter, czy udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług. Podanie danych jest potrzebne w celu prawidłowej realizacji zamówienia, wystawienia faktury VAT oraz dostarczenia wiadomości newsletter. Newsletter w swej specyfice zawiera adres e-mail, który może stanowić dane osobowe.Podczas zapisu na Newsletter jest to: adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz imięużytkownika. Imię wykorzystywane jest w celu personalizacji wiadomości, a adres e-mail w celu jej dostarczenia pod wskazany przez użytkownika adres. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi subskrypcji.Bezpłatna usługa newsletter polega na przesyłaniu przydatnych i interesujących dla użytkowników informacji dotyczących ochrony danych osobowych, tj. bieżących zmian w przepisach prawnych, porad i wskazówek dotyczących zgodnego z prawem przetwarzania danych, a także aktualnie dostępnych wydarzeń, szkoleń, kursów i promocji związanych z usługami świadczonymi przez ABI Consulting Sylwia Templin-Świtała, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13B/25, 31 – 234 Kraków. Użytkownik serwisu jest informowany o tym podczas zapisu na newsletter.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, co oznacza, że administrator może je przetwarzać, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę.

  ABI Consulting Sylwia Templin-Świtała nie dopisuje adresów e-mail do bazy newsletter. Użytkownicy dopisują się sami. Użytkownik (właściciel adresu e-mail) musi potwierdzićsubskrypcję poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, który otrzyma zwrotnie na podany przez siebie adres e-mail. Dopiero w ten sposób potwierdzone adresy dopisywane są do bazy Newsletter.

Użytkownicy, którzy już nie chcą otrzymywać wiadomości za pośrednictwem usługi newsletter mogą w każdej chwili wypisać się z bazy poprzez kliknięcie na link „rezygnacja”, który zawsze jest dostępny w otrzymanej wiadomości mailowej. Wypisane osoby nie będą już otrzymywały wiadomości newsletter.

Osoba, która jest zapisana na newsletter może w każdej chwili zaktualizować swoje dane poprzez kliknięcie na link „uaktualnienie” danych kontaktowych, który jest zawsze dostępny w otrzymywanej wiadomości newsletter.

Podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym jest to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa firmy, dane firmy oraz NIP. Dane osobowe gromadzone są za pomocąformularza zamówienia.

Dane osobowe zamawiających przetwarzane są na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, co oznacza, że administrator może je przetwarzać, gdyż jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozliczenia zamówienia i jego zrealizowania.

Adres e-mail, które są podawane podczas składania zamówienia nie są automatycznie dopisywane do bazy newsletter. Użytkownik może dopisać się sam.

Podczas kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie podawane są imię oraz adres-e-mail, by właściciel serwisu mógł odpowiedzieć na zadane za pośrednictwem formularza pytanie. Imię pytającego służy personalizacji odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

Dane osobowe pytającego przetwarzane są na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, co oznacza, że administrator może je przetwarzać, gdyż jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe osób, które nie zawrą umowy z administratorem danych osobowych są usuwane.

Adres e-mail, które są podawane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie sąautomatycznie dopisywane do bazy newsletter. Użytkownik może dopisać się sam.

10. Jakie przysługują mi prawa, jako osoby, której dane dotyczą?

Niezależnie od tego, czy Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia złożonego w e-sklepie, wysyłki newslettera, czy udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego, pamiętaj, że zawsze przysługuje Ci:
– prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;
– żądania uzupełnienia, uaktualnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
– Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, niż przewidziane na podstawie przepisu prawa.
– prawo do wycofania zgody w każdym czasie, jeśli przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie udzielnej zgody.
– raz na 6 miesięcy przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji natemat tego, czy taki zbiór istnieje, kto jest administratorem Twoich danych (pełna nazwa, adres siedziby), a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
– prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych, jeśli administrator danych nie wypełni Twojego prawa do kontroli danych lub będzie przetwarzał Twoje dane mimo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuacjęoraz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy administrator danych przetwarzałby Twoje dane, gdy byłoby to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, np. marketingu własnych produktów i usług administratora danych.

 

11. W jaki sposób zostały zabezpieczone moje dane osobowe?

Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronęprzetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator danych opracował i wdrożył niezbędną dokumentację przetwarzania danych; tj. politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Twoje dane mogą zostaćpowierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu, czy automatyzacji newslettera. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych.

Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie odbiorcom danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Czy linki do serwisów zewnętrznych również objęte są polityką prywatności?

ABI Consulting Sylwia Templin-Świtała nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach niniejszego serwisu. Zaleca się bezpośrednie zapoznanie się z politykami prywatności, dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania, np. do serwisu GIODO, internetowego systemu aktów prawnych, jak i serwisów za pośrednictwem których administrator danych organizuje swoje wydarzenia i kursy.

Linki do zasobów zewnętrznych umieszczane są na stronach administratora wyłącznie w sytuacji, by użytkownik mógł się zapoznać z omawianym aktem prawnym, orzeczeniem lub decyzją GIODO, a także pełną ofertą wydarzenia, szkolenie lub kursu on-line oferowanego przez administratora, jeśli jego organizacja lub sprzedaż biletów odbywa sięza pośrednictwem serwisów zewnętrznych.

13. Czy polityka prywatności może się zmienić?

ABI Consulting Sylwia Templin-Świtała zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności użytkowników serwisu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w stopce strony, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

14. W jaki sposób mogę się skontaktować z administratorem danych?

W celu realizacji Twojego prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych oraz ich poprawiania możesz skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie serwisu.

Aktualizacji i usunięcia danych z bazy newsletter możesz dokonać każdorazowo otrzymując wiadomość. Opcja aktualizacji i usunięcia danych przewidziane są w każdym newsletterze od administratora danych.

© ABI Consulting Sylwia Templin-Świtała

Polityka Prywatności

Polityka cookies

+48 607 718 878

Znajdź nas w sieci: