fbpx

Otwierając własny sklep internetowy z produktami fizycznymi, które najczęściej muszą zostać opakowane, żeby przetrwały wysyłkę, z pewnością zastanawiasz się, czy wpis do rejestru BDO dotyczy także tego Twojej działalności. Za prowadzenie działalności gospodarczej (także jednoosobowej) bez wymaganego wpisu do BDO grozi kara pieniężna nawet do 1 000 000 zł! Mój sklep ma to już na szczęście za sobą, bo wpisu do BDO dokonałam w pierwszej połowie 2019 roku. W tym artykule chcę pokazać Ci podstawowe kroki, które należy przejść w celu prostej i skutecznej rejestracji dla sklepu online, a także inne konsekwencje wpisu do rejestru.

Uwaga: Informacje, które znajdziesz poniżej dotyczą wypełnienia wniosku, jak i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć wyłącznie w zakresie prowadzenia sprzedaży internetowej produktów fizycznych przez mikroprzedsiębiorców. Jeśli prowadzisz inną działalność, w której pojawiają się opakowania lub odpady niebezpieczne powinieneś o szczegóły dopytać w miejscowym urzędzie marszałkowskim. W takim przypadku może być potrzebne spełnienie dodatkowych wymogów i dostarczenie innych dokumentów. 

Czy e-sklep na pewno kwalifikuje się pod BDO?

Nawet jeśli produkt ma już własne opakowanie to chcąc go wysłać klientowi, na pewno będziesz potrzebować co najmniej foli strechowej, bąbelkowej lub kartonika.


Prowadząc sklep online, w którym sprzedajesz produkty fizyczne pojawia się zawsze kwestia ich opakowania. Nawet jeśli produkt ma już własne opakowanie to chcąc go wysłać klientowi, na pewno będziesz potrzebować co najmniej foli strechowej, bąbelkowej lub kartonika. W takiej sytuacji wg przepisów prawa stajesz się podmiotem wprowadzającym opakowania. Opakowaniem będzie wyrób wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów. Opakowanie typu kartonik czy folia nabywasz od innego podmiotu (np. producenta, czy hurtowni z opakowaniami) i wprowadzasz następnie na rynek wysyłając paczkę do Twojego klienta. Obowiązek rejestracji wprowadza w tej sytuacji Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przy zgłoszeniu istotne będzie także to, czy wysyłka towaru odbywa się tylko na terenie Polski czy wysyłasz także do innych krajów UE. W trakcie prowadzenia działalności handlowej online może być także potrzeba zgłoszenia Twojej firmy jako wytwórcy odpadów, np. odpadów opakowaniowych, takich jak zbiorcze kartony, palety, które pozostaną u Ciebie po rozpakowaniu i wysyłce towarów do klienta. To wszystko ma znaczenie przy wypełnianiu wniosku, o czym przeczytasz już w dalszej części – Jak wypełnić wniosek BDO dla sklepu online?

Wyjątki BDO w sklepie online.

Jeśli w Twoim sklepie wysyłka towaru do klienta odbywa się wyłącznie w systemie droppshippingu, czyli towar w opakowaniu wysyła de facto hurtownia lub producent, to obowiązek rejestracji co do zasady nie będzie Cię dotyczył. Podobnie będzie jeśli korzystasz z usług firmy logistycznej, która magazynuje produkty i wysyła je do klienta na Twoje zlecenie. Warto jednak wyraźnie wskazać w umowie droppshipingowej lub logistycznej, który podmiot odpowiada za opakowanie, wysyłkę i wiążące się z tym obowiązki.

Warto wyraźnie wskazać w umowie droppshipingowej lub logistycznej, który podmiot odpowiada za opakowanie, wysyłkę i wiążące się z tym obowiązki.

W jakiej formie złożyć wniosek o wpis?

Wniosek możesz przesłać listownie na adres urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby (najlepiej listem poleconym), złożyć osobiście lub elektronicznie poprzez profil zaufany, e-dowód, etc. Od 1 stycznia 2020 roku wnioski będzie można składać wyłącznie elektronicznie przez system BDO.

Kiedy złożyć wniosek o wpis?

Co do zasady wniosek o wpis do BDO trzeba złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, w której pojawia się taki obowiązek, np. przed wysłaniem pierwszej paczki w Twoim sklepie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś możesz to łatwo nadrobić. Im szybciej, tym lepiej, bo za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do BDO grozi kara pieniężna od 5 tysięcy złotych do nawet miliona złotych! 

Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do BDO grozi kara pieniężna od 5 tysięcy złotych do nawet miliona złotych!

Jak wypełnić wniosek BDO dla sklepu online?

Wniosek o wpis do rejestru BDO zawiera kilka działów i tabel, które należy wypełnić w zależności od działalności. Na pierwszy rzut oka nie wiadomo co i gdzie zaznaczyć, żeby wniosek wypełnić prawidłowo. Nie jest to jednak takie trudne, jak się może wydawać. Najważniejsze to nie drukować wszystkich stron wniosku, a tylko strony nagłówkowe formularza (dwie pierwsze), a następne tylko te, na których są tabele i działy, które dotyczą Twojej działalności.

Wniosek wraz z niezbędnym oświadczeniem, które należy wypełnić, o czym piszę więcej w dalszej części, znajdziesz tutaj (link prowadzi do strony systemu BDO).

https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/

W zakresie prowadzenia działalności, w której pakujesz produkty fizyczne w sklepie online w celu ich dalszej wysyłki wypełniasz na wniosku:

Dział I.
Część 1. Dane podmiotu.

Tu na początek zaznaczasz, czy jest to wpis do rejestru, czy wniosek aktualizacyjny.
Jeśli to pierwszy raz, to oczywiście zaznaczasz kratkę „o wpis do rejestru”.
Podajesz następnie adresata: marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, a także dane przedsiębiorcy zgłaszającego, w tym nazwę, NIP i adres zamieszkania lub siedziby. Możesz także podać dodatkowy adres do korespondencji. 

Dział I.
Część 2. Wypełnione działy.

W tym miejscu należy zaznaczyć, które działy i tabele mają zastosowanie do Twojej działalności, a następnie wydrukować strony z tymi tabelami. 

Dla sklepu online wysyłającego produkty tylko na terenie Polski będzie to:
Dział VI. Opakowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.)

Tabela 4
Wprowadzający produkty w opakowaniach.

Zdjęcie, które znajdziesz poniżej to screen wniosku, który wypełniałam właśnie dla tego typu działalności (wysyłka na terenie RP). Zaznaczyłam na TAK dział VI i tabelę 4, a resztę tabel na NIE.

W dalszej części wniosku w dziale VI tabeli 4 zaznaczasz następnie jak niżej:

Jeśli w Twoim sklepie online odbywa się jeszcze wysyłka na terenie UE dodatkowo zaznaczasz w dziale VI tabelę 5, jak niżej:

Tabela 5
Wprowadzający opakowania oraz eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach.

Uwaga: Jeśli obecnie wysyłka odbywa się na terenie RP,  a póżniej rozszerzysz ją na inne kraje UE to wystarczy zgłosić aktualizację we wniosku BDO.

Jeśli w trakcie działalności powstają inne odpady niż komunalne, np. otrzymujesz towar na paletach, w zbiorczych kartonach, etc. i te odpady muszą zostać przez Ciebie zutylizowane to musisz zaznaczyć jeszcze dział XII. U mnie nie znalazło to zastosowana bo towar nie znajduje się na paletach, a kartony zbiorcze, w jakich otrzymuję produkty wykorzystuję w całości na dalsze wysyłki. 

Uwaga: Przy wypełnianiu działu XII należy wpisać właściwy kod odpadów, które wytwarzasz. Kody znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. Odpady opakowaniowe, które będą najczęściej spotykane w sklepie online z produktami fizycznymi znajdziesz w grupie 15. Poniżej załączam screen z tego rozporządzenia z najczęściej spotykanymi kodami odpadów opakowaniowych, jak opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01), czy tworzysz sztucznych (kod 15 01 02).

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Do wniosku niezależnie od sposobu jego dostarczenia należy załączyć także:

  • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do Rejestru BDO (do pobrania razem z wnioskiem),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rejestrowej, która wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców. 

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Dane do przelewu opłaty rejestrowej znajdziesz na stronie właściwego urzędu marszałkowskiego (szukaj w BIP urzędu zakładki BDO lub departament ochrony środowiska, etc.). Urząd najczęściej podaje, aby tytułem przelewu wpisać: opłata rejestrowa, regon składającego wniosek.

Nadanie numeru BDO.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów.

Po dokonaniu wpisu, marszałek województwa wyda w ciągu 30 dni zaświadczenie z Twoim indywidualnym numerem rejestrowym BDO wraz z loginem i hasłem do systemu BDO, w którym będziesz prowadzić ewidencję odpadów. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Gdzie umieścić numer BDO?

Zgodnie z art. 63 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach istnieje wymóg umieszczania numeru BDO na dokumentach związanych bezpośrednio z działalnością objętą obowiązkiem rejestracji w BDO. Tymi dokumentami mogą być paragony fiskalne, rachunki lub faktury dla klientów sklepu online. Oprócz tego numer BDO na pewno trzeba umieszczać na kartach przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów. Niestety przepis ten nie określa zamkniętego katalogu dokumentów, na których numer powinien się znaleźć. W związku z tym przedsiębiorca może samodzielnie rozszerzyć krąg dokumentów, na którym będzie umieszczał numer BDO. Można umieścić numer BDO także na firmowej pieczęci, aczkolwiek nie ma takiego bezpośredniego wymogu w aktualnych przepisach prawa. Za brak numeru na dokumentach grozi jednak, podobnie jak w przypadku braku rejestracji, kara grzywny nawet do miliona złotych. Myślę, że dobrą praktyką byłoby dodatkowo umieszczanie BDO na stronie www, czy regulaminie sklepu, a konkretnie w danych sprzedającego, wśród których dodamy właśnie numer BDO, aby nasz klient miał pewność, że sklep spełnia również i te wymogi prawa.

Opłata roczna BDO.

Oprócz opłaty rejestrowej z systemem BDO wiąże się także obowiązek prowadzenia sprawozdawczości, jak i uiszczanie opłaty rocznej. Jest ona taka sama, jak opłata rejestracyjna i dla mikroprzedsiębiorców wynosi 100 zł. Trzeba pamietać, że po pierwsze opłaty rocznej nie opłaca się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. Jeśli rejestracji dokonasz w 2020 roku to opłatę roczną wnosisz dopiero do końca lutego 2021 roku.  

Trzeba pamietać, że po pierwsze opłaty rocznej nie opłaca się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Wykreślenie z rejestru BDO.

Jeśli trwale zaprzestaniesz wykonywać działalność wymagającą wpisu do rejestru BDO to w ciągu 14 dni należy złożyć marszałkowi województwa wniosek o wykreślenie z rejestru.

RODO w Twojej firmie

Sprawdź mój kurs online "RODO w Twojej firmie".
8 modułów, 30 lekcji (4h nagrań, 25 wzorów dokumentów).

error: Treść strony jest chroniona!

Zapisz się na mój newsletter!

Dołącz do mojego newslettera i otrzymaj bezpłatny mini-kurs "Twój sklep online. RODO i regulaminy w pakiecie NA START!"

Zostałeś zapisany!